Η Γενική Διεύθυνση Υδάτων της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων έχει στόχο την προστασία και διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος.

Η Γενική Διεύθυνση Υδάτων υλοποιεί τα έργα:

Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών

Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και 

Ακτές Κολύμβησης

τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Τομείς Δραστηριότητας

  • Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά

Στόχος: καλή κατάσταση όλων των υδάτων, αντιμετωπίζοντας συνολικά όλες τις χρήσεις και τις υπηρεσίες νερού και συνυπολογίζοντας την αξία του νερού για το περιβάλλον, την υγεία, την ανθρώπινη κατανάλωση και την κατανάλωση σε παραγωγικούς τομείς.

Πώς: μέσω των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών

  • Οδηγία για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας

Στόχος : πρόληψη, περιορισμός, αντιμετώπιση των πλημμυρών.

Πώς: μέσω των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

  • Οδηγία Πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική

Στόχος: αειφόρος χρήση των θαλασσών, διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων

Πώς: μέσω των διαχειριστικών μέτρων της Θαλάσσιας Στρατηγικής

  • Οδηγία σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης

Στόχος: προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας 

Πώς: μέσω του ετήσιου Προγράμματος παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας

  • Οδηγία για την προστασία των υδάτων από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης

Στόχος: καθορισμός ευπρόσβλητων περιοχών από νιτρορύπανση

Πώς : προγράμματα μέτρων

  • Κανόνες τιμολόγησης και κοστολόγησης υπηρεσιών ύδατος

Στόχος: κοινός τρόπος τιμολόγησης-τιμολόγησης για τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος βελτίωση υπηρεσιών ύδατος, εξοικονόμηση νερού, επαναχρησιμοποίηση, περιορισμός διαρροών

Πώς: έγκριση γενικών κανόνων, μέτρα βελτίωσης υπηρεσιών ύδατος, καθορισμός διαδικασιών και μεθόδου ανάκτησης του κόστους (περιβαλλοντικό κόστος , κόστος υδατικού πόρου)

Στόχος: επίτευξη καλής χημικής και οικολογικής κατάστασης υδάτων

Πώς: 2.000 σημεία μετρήσεων – ποσοτική και ποιοτική παρακολούθηση

Στόχος: καταγραφή των σημείων υδροληψίας της χώρας

Πώς: βάση γεωχωρικών δεδομένων (συντεταγμένες σημείων υδροληψίας, άδειες χρήσης νερού)

  • Κυκλική οικονομία

Στόχος: ορθολογική διαχείριση υδάτων

Πώς: ανάδειξη καλών πρακτικών διαχείρισης όλων των κατηγοριών χρήσης ύδατος

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας