Το έργο «Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας» της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, στοχεύει να παρέχει αποτελεσματική πληροφόρηση σχετικά με δράσεις, προγράμματα και σχέδια που υλοποιεί και χρηματοδοτούνται από το "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020". 

  • Η Προώθηση της Ενεργού Συμμετοχής: Το έργο αποσκοπεί στην προώθηση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και των πολιτών στις δράσεις και πρωτοβουλίες που υλοποιούνται από την ΓΓΦΠΥ. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει συνεδριάσεις, εκδηλώσεις και άλλες μορφές διαλόγου και συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς.
  • Η Διάχυση Καλών Πρακτικών: Το έργο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση και διάχυση καλών πρακτικών που σχετίζονται με τα συγχρηματοδοτούμενα σχέδια, προγράμματα και δράσεις. Αυτό συμβάλλει στη βελτίωση των πρακτικών και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων.

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, το έργο περιλαμβάνει διάφορες δράσεις και στρατηγικές επικοινωνίας οι οποίες αποτυπώνονται κυρίως στις εξής δράσεις: Ημερίδες Διαβούλευσης για τα Υδατικά Διαμερίσματα, Τεχνικές Συναντήσεις Εργασίας, Εκπαιδευτικό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα στα σχολεία για την εξοικονόμηση και επαναχρησιμοποίηση του νερού, Εκπαίδευση- Επιμόρφωση για τη διαχείριση των υδατικών πόρων και Διαγωνισμό Καινοτόμων Ιδεών  «Νερό, Φύση, Άνθρωπος».