ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

Για την παρακολούθηση και βελτίωση των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του, δημιουργήθηκε μηχανισμός παρακολούθησης και εποπτείας αυτών, μέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος. Το πληροφοριακό σύστημα έχει τεθεί σε λειτουργία στον ιστοχώρο του ΥΠΕΝ, ο Μηχανισμός Παρακολούθησης Υπηρεσιών Ύδατοςμέσω του οποίου ο κάθε πάροχος υπηρεσιών ύδατος, υποχρεούται ετησίως να εισάγει ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με την δραστηριότητά του.

  Η πρόσβαση στο πληροφορικό σύστημα από τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος και από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων γίνεται από εξουσιοδοτημένους χρήστες του κάθε φορέα. Τα παρεχόμενα στοιχεία από τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος αξιοποιούνται από τις Δ/νσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων σχετικά με το βαθμό υλοποίησης της πολιτικής διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος στα υδάτινα συστήματα, σύμφωνα με τα ισχύοντα Σχέδια Διαχείρισης, αλλά και από τη Γενική Διεύθυνση Υδάτων για τη σύνταξη της ετήσιας εθνικής έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος.

Ετήσιες Εθνικές Εκθέσεις για την εφαρμογή της πολιτικής διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος